LeRo Teralava S.L.U., Avda. Amsterdam, 8
E-38650 Los Cristianos / Arona / Tenerife / España
Tel. (+34) 922 750 289
mail. reservas@lero.net
Maandag - Vrijdag 10:00 - 13:30 h & 14:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 13:00

Privacy beleid

 

Gegevensbeschermingsbeleid van TERALAVA S.L.U..

 

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking betreffende de verschillende processen met betrekking tot het beheer van gebruikers, klanten en potentiële klanten, medewerkers en leveranciers is TERALAVA S.L.U. met zetel in AVDA. AMSTERDAM, Nº8 38650 LOS CRISTIANOS (provincie SANTA CRUZ DE TENERIFE) en CIF B38377636 .?

 

In het kader van ons gegevensbeschermingsbeleid is het telefoonnummer van de contactpersoon 922242277 en de contactmail info@teralava.org.

 

2.     Wat voor informatie hebben we over u en hoe hebben we die gekregen?

De categorieën van persoonlijke gegevens die TERALAVA S.L.U. over haar klanten en leveranciers behandelt zijn

- Identificatiegegevens

- Postadressen of elektronische adressen

- Commerciële informatie

- Economische en transactiegegevens

- Gezondheidsgegevens

 

Wij hebben alle bovengenoemde gegevens rechtstreeks van u verkregen door het indienen van een commerciële offerte, contractvoorstel, enz. of via uw bedrijf door ons te voorzien van identificatiegegevens en andere informatie die nodig is om het doel van de contractuele relatie tussen de partijen uit te voeren. Het is uw plicht of die van uw bedrijf om ons bijgewerkte gegevens te verstrekken in geval van wijzigingen. Met betrekking tot de gegevens van kandidaten voor een dienstverband hebben wij hun gegevens verkregen door middel van de presentatie van een CV door u of door het verkrijgen van uw sollicitatie via de diensten van een jobportal. In het laatste geval heeft u toestemming gegeven voor de overdracht van uw gegevens aan ons bedrijf door uw curriculum vitae in het vacatureportaal in te voegen.

 

3.     Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens met betrekking tot personen die verbonden zijn met potentiële klanten, klanten en leveranciers die TERALAVA S.L.U. verzamelt via de verschillende contactformulieren en/of informatieverzameling zullen worden bewaard tot de persoon in kwestie vraagt om deze te verwijderen. De door onze klanten en leveranciers verstrekte gegevens zullen worden bewaard zolang de commerciële relatie tussen de partijen in stand wordt gehouden, waarbij in ieder geval de minimale wettelijke bewaartermijnen, afhankelijk van het onderwerp, in acht worden genomen.

 

In elk geval zal TERALAVA S.L.U. uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op vragen die zich voordoen of problemen op te lossen, om verbeteringen aan te brengen, om nieuwe diensten te activeren en om te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat u bent gestopt met het gebruik van onze producten of met het gebruik van deze website. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens uit alle systemen van TERALAVA S.L.U. verwijderd.

4.     Met welk doel en op welke basis verwerken wij uw gegevens?

In TERALAVA S.L.U. behandelen wij de gegevens die door de geïnteresseerde personen worden verstrekt om verschillende activiteiten te beheren die voortvloeien uit specifieke procedures die worden uitgevoerd op het gebied van de verkoop, de dienst na verkoop, het beheer van de leveranciers, het beheer van de kandidaten, de kwaliteit van de diensten, enz. Op deze manier zullen wij uw gegevens gebruiken om een aantal van de volgende acties uit te voeren op basis van de respectievelijke legitimiteitsbasis

 

 

DOEL VAN DE BEHANDELING

 
 

BASIS VOOR LEGITIMITEIT

 
 

Alarmsysteem met bewegingsdetectie beeldopname

 
 

Legitiem belang van de verantwoordelijke persoon

 
 

Bewaking en toegangscontrole tot de faciliteiten

 
 

Legitiem belang van de verantwoordelijke persoon

 
 

Boekhoudkundig, fiscaal, administratief en klantenfactureringsbeheer

 
 

Toestemming van de betrokken partij; (pre)contractuitvoering

 
 

Belasting-, boekhoudkundig en administratief beheer met leveranciers

 
 

(Pre)contractuitvoering; wettelijke verplichting

 
 

Beheer van de gegevens van de SPA-gebruikers om de gecontracteerde dienst te leveren (behandelingen, therapieën, enz...)

 
 

Toestemming van de betrokken partij; (pre)contractuitvoering

 
 

Klaag- en grievendienst van de klant

 
 

Toestemming van de betrokken persoon

 
 

Zoekprocessen, evaluatie en selectie van kandidaten

 
 

Toestemming van de betrokken persoon

 
 

Beheer van de gegevens van de winkelgebruikers om de gecontracteerde dienst uit te voeren

 
 

Toestemming van de betrokken partij; (pre)contractuitvoering

 
 

Beheer van de rechten inzake gegevensbescherming van de betrokkenen

 
 

Regelgevingsverplichting

 

 

Wat de genoemde legitimiteitsbasis betreft, bent u verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kan uw contract niet worden uitgevoerd en kunt u niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen of de verplichtingen die voortvloeien uit de overheid.

Wij maken geen commerciële profielen aan op basis van de door u verstrekte informatie en nemen dus geen geautomatiseerde beslissingen over u op basis van een commercieel profiel.

1.     Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

TERALAVA S.L.U. zal uw persoonlijke gegevens nooit delen met een derde partij die van plan is ze te gebruiken in zijn direct marketing acties, behalve in het geval dat u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij informeren u dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven aan organismen van de overheidsadministratie en de bevoegde autoriteiten in de gevallen dat TERALAVA S.L.U. een wettelijke verplichting krijgt van deze autoriteiten of in de gevallen dat wij te goeder trouw handelen en van mening zijn dat een dergelijke actie redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk proces; om te antwoorden op elke claim of wettelijke eis; of om de rechten van TERALAVA S.L.U. of van haar klanten en het publiek in het algemeen te beschermen.

TERALAVA S.L.U. kan uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken (bijv. internetproviders die ons helpen bij het beheer van onze website of bij het uitvoeren van de gecontracteerde diensten, bedrijven voor computerondersteuning en -onderhoud, logistieke bedrijven, beheer en fiscaal en boekhoudkundig advies, etc.). In elk geval moeten deze derden te allen tijde dezelfde veiligheidsniveaus handhaven als TERALAVA S.L.U. met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en zullen zij, indien nodig, gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen om uw persoonlijke gegevens privé te houden en te beveiligen, en om de informatie alleen te gebruiken volgens specifieke instructies van TERALAVA S.L.U.

Wat zijn uw rechten als betrokken of geïnteresseerde partijen?

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of TERALAVA S.L.U. al dan niet persoonlijke gegevens over hem verwerkt.

De betrokkenen kunnen met name verzoeken om toegang tot hun persoonsgegevens en deze in een gemeenschappelijk formaat en machineleesbaar te ontvangen indien de verwerking elektronisch wordt uitgevoerd (recht van overdraagbaarheid).

De betrokkenen kunnen ook verzoeken om onjuiste gegevens te laten corrigeren of, in voorkomend geval, te laten verwijderen, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Bovendien kunnen de betrokkenen in bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van hun gegevens te beperken, of kunnen zij in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, hun recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. TERALAVA S.L.U. zal de behandeling van de gegevens stopzetten, behalve om gerechtvaardigde dwingende redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen of in de uitzonderingen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd.

Wij informeren u ook dat u het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven.

Op dezelfde manier wordt de Gebruiker geïnformeerd dat hij op elk moment de genoemde rechten kan uitoefenen door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens die vermeld staan in Sectie 1, 'Verantwoordelijke voor de behandeling' van dit beleid inzake de bescherming van gegevens en de privacy van TERALAVA S.L.U., met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.  Op dezelfde manier kunt u ons een e-mail sturen naar het adres info@teralava.org .

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, vooral wanneer u niet tevreden bent over de uitoefening van uw rechten.

Spaans agentschap voor gegevensbescherming.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

2.     Gegevensbescherming van de gebruikers van de website.

In overeenstemming met de huidige Verordening (EU) 2016/679, informeert TERALAVA S.L.U. dat de persoonlijke gegevens van de Gebruikers van de website zullen worden behandeld voor de activiteit van de behandeling aangegeven in elke vorm van gegevensverzameling van onze website door TERALAVA S.L.U. . Deze behandeling van uw gegevens zal worden beschermd door uw eigen toestemming.  Door op de knop "VERZENDEN" te drukken, stemt de Gebruiker in met de verwerking van zijn gegevens door TERALAVA S.L.U. .

Evenzo informeren wij u dat TERALAVA S.L.U., behoudens wettelijke verplichting of uitdrukkelijke toestemming van uw kant, uw gegevens niet aan derden zal verstrekken.

Evenzo wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat hij te allen tijde het recht van toegang, rectificatie of onderdrukking van gegevens kan uitoefenen, en dat hij andere rechten kan laten erkennen in dit document en regelen in de Verordening (EU) 2016/679, waarbij hij TERALAVA S.L.U. in kennis stelt van de HIERONDER VOLGT EEN LIJST VAN DE RECHTEN DIE ZIJN TOEGEKEND AAN TERALAVA S.L.U., AVDA. AMSTERDAM, Nº8 38650 LOS CRISTIANOS (provincie SANTA CRUZ DE TENERIFE) , e-mail: info@teralava.org.  Anderzijds belooft TERALAVA S.L.U., in overeenstemming met de wet 34/2002, van 11 juli, van de diensten van de informatiemaatschappij en van de elektronische handel, geen publiciteit te sturen via de elektronische post zonder de uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerde te hebben verkregen. De Gebruiker kan zich verzetten tegen de verzending van reclame door het overeenkomstige vakje aan te vinken.

            7.   Andere informatie die van belang is voor ons privacybeleid

7.1 Veiligheidsmaatregelen

TERALAVA S.L.U. hanteert de veiligheidsniveaus die door de geldende Europese en Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming worden vereist, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de context en het doel van de beschreven verwerking, alsook met de risico's van variabele waarschijnlijkheid en ernst voor uw rechten en vrijheden als persoon.

7.2 Verwerking van de gegevens van kinderen

In het kader van de RGPD UE 679/2016 en de LOPDGDD 3/2018 kunnen minderjarigen ouder dan 14 jaar toestemming geven voor het contracteren van diensten van de informatiemaatschappij, zoals de inschrijving in een forum, het invullen van een contactformulier, enz. Het is echter de verantwoordelijkheid van TERALAVA S.L.U. om de juistheid van de door de minderjarige opgegeven leeftijd te verifiëren.

Voor de behandeling van gegevens van minderjarigen jonger dan 14 jaar zal deze gegevensverzameling altijd worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke voogden.

7.3 Wijzigingen in ons beleid inzake gegevensbescherming en privacy

Af en toe zal TERALAVA S.L.U. in staat zijn om wijzigingen en correcties aan te brengen in dit gedeelte van het Privacybeleid voor klanten, leveranciers en gebruikers. Controleer dit gedeelte regelmatig om te zien welke wijzigingen kunnen zijn opgetreden en hoe deze van invloed kunnen zijn op u.

7.4 Waarom is het noodzakelijk om dit beleid inzake gegevensbescherming en privacy te aanvaarden?

Dit gedeelte van het gegevensbeschermingsbeleid voor klanten, leveranciers en gebruikers biedt u op een gemakkelijk toegankelijke manier alle nodige informatie, zodat u weet welk soort gegevens TERALAVA S.L.U. bewaart over haar potentiële klanten, klanten en/of leveranciers, de nagestreefde doeleinden, de rechten die de gegevensbeschermingsvoorschriften u als betrokken persoon erkennen en de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen. Daarom zijn wij van mening dat u met de bewuste verzending van uw persoonlijke gegevens via onze contactpersoon en/of met het begin van de commerciële relatie met ons bedrijf de behandeling van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid herkent en accepteert. Deze persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt of bepaalde nationale of regionale regelgeving ons daartoe in staat stelt.

In ieder geval moeten wij u waarschuwen dat een weigering van uw kant om ons bepaalde gevraagde informatie te verstrekken, de ontwikkeling van de contractuele relatie tussen de partijen kan belemmeren, met mogelijk ernstige gevolgen bij het verlenen van de verschillende diensten die in het met de contractant gesloten handelscontract worden overwogen.

Als u vragen hebt over dit gedeelte van het gegevensbeschermingsbeleid voor potentiële klanten, klanten en leveranciers van TERALAVA S.L.U., neem dan contact op met het bedrijf via het adres in het eerste gedeelte 'Treatment Manager' en we helpen u graag verder en beantwoorden uw eventuele aanvullende vragen.

8.     Toepasselijke wetgeving

Op deze voorwaarden zijn te allen tijde de bepalingen van de Spaanse en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy van toepassing.

 

Dit document is een vertaling uit het Spaans, en daarom kunnen er geen rechten aan worden toegekend..