LeRo Teralava S.L.U., Avda. Amsterdam, 8
E-38650 Los Cristianos / Arona / Tenerife / España
Tel. (+34) 922 750 289
mail. reservas@lero.net
Maandag - Vrijdag: 09:00 - 13:30 h & 14:00 - 17:00
Zaterdag: 09:00 - 13:00

Algemene verkoop voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (AVV)

 van LeRo /TERALAVA S.L.U., hierna LeRo genoemd, voor de verhuur en verkoop van hulpmiddelen voor zieke en gehandicapte mensen, hierna hulpmiddelen genoemd en andere mobiliteitshulpmiddelen

 Stand van zaken maart 2012

 

DEEL I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

I.1 ALGEMEEN Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Lero worden onder de volgende verkoopvoorwaarden uitgevoerd. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, die wij niet expliciet aanvaard hebben, zijn voor ons niet bindend; zelfs als wij dat niet uitdrukkelijk tegen u hebben uitgesproken. I.1.2 Onder cliënten vallen kopers, huurders en afnemers van diensten. Voor kopers geldt bovendien deel II, voor huurders deel III, voor afnemers van diensten deel IV en V van deze voorwaarden.

 

I. 2 OFFERTES EN GUNNING

 

1.2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend

1.2.2 Verstrekte opdrachten zijn voor de opdrachtgever bindend.

1.3 AANSPRAKELIJKHEID

1.3.1 Het gebruik van mobilitietshulpmiddelen of andere gehuurde of aangeschafte hulpmiddelen vindt uitsluitend plaats op eigen risico van de c. Iedere aansprakelijkheid van onze kant voor persoonlijk letsel en/of materiële schade, die voortvloeit uit het gebruik van een mobilitietshulpmiddel of een ander hulpmiddel, wordt uitgesloten. De cliënt kan ons niet voor eigen fouten (bijv. bedieningsfouten) of het gedrag van derden aansprakelijk stellen.

1.3.2 In principe is LeRo aansprakelijk voor schade, voor zover opzet of grove nalatigheid van Lero in het kader van de wettelijke voorschriften kan worden aangetoond. De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten. De vergoeding voor volgschade en financiële schade en van schade als gevolg van vorderingen door derden is in ieder geval uitgesloten.

1.3.3 Bij de overige toerekenbare schending van essentiële contractuele plichten (kardinale plichten) is onze resterende aansprakelijkheid gelimiteerd tot de schade, die voorzien is in ons contract. Verder is de aansprakelijkheid – op welke juridische gronden ook (in het bijzonder vorderingen uit de schending van contractuele hoofd- en nevenplichten, aansprakelijkheid voor ongeoorloofde handelingen alsook overige onrechtmatige daden) – uitgesloten.

1.4 BETALINGSVOORWAARDEN

1.4.1 Tenzij uit de opdrachtbevestiging ( of als alternatief de factuur) anders blijkt, moet het bedrag op de factuur (zonder aftrek) van te voren betaald worden.

1.4.2 Bij de vertraging van betaling moet rente vanwege late betaling tegen een tarief van twee procent boven de disconteringsvoet van Spaanse centrale bank betaald worden. De vordering van verdere schadevergoeding vanwege vertraging wordt hierdoor niet uitgesloten. Alle onze vorderingen dienen onmiddellijk te worden voldaan, als de termijn voor betaling voor een vordering niet wordt nageleefd. Een verrekening met tegenvorderingen is uitsluitend toegestaan, als dit onbetwist of  rechtsgeldig is vastgesteld. De koper heeft tevens geen retentierecht vanwege betwiste tegenvorderingen of vanwege vorderingen uit een andere contractuele overeenkomst.  Cliënten, die in opdracht van derden handelen, blijven tegenover LeRo aansprakelijk volgens het contract, tot wij de betaling van hun opdrachtgever ontvangen hebben.

 

1.5 OVERIGE VOORWAARDEN

 

Er zijn geen aanvullende afspraken bij deze AVV. Wijzigingen en aanvullingen moeten om rechtsgeldig te zijn altijd in schriftelijk vorm zijn. De cliënt is niet gerechtigd zijn aanspraken uit het contract af te staan.

 

1.6 LEVERING

 

De levering is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Mits bij de opdrachtacceptatie expliciet anders is overeengekomen, zijn wij vrij de levering door een eigen voertuig of door derden (post, spoorwegen, expeditie , boot) te laten uitvoeren. LeRo is gerechtigd, maar niet verplicht, leveringen in naam van en voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren. Het object van levering geldt na afloop van de termijn als goedgekeurd.

 

1.7 PLAATS VAN UITVOERING, BEVOEGD GERECHTSHOF, WERKZAAMHEID

 

Plaats van uitvoering en bevoegd gerechtshof voor alle uit het contract voorvloeiende aanspraken en rechtsgedingen is de vestigingsplaats van

LeRo /TERALAVA S.L.U..

 

 

 

 

1.8 GEHEIMHOUDING

 

LeRo en de cliënt komen onderling overeen, bekend geworden bedrijfsgeheimen van elkaar niet aan derden te onthullen en hun medewerkers dienovereenkomstig te instrueren.

 

1.9 OPSLAG VAN GEGEVENS

 

LeRo heeft het recht gegevens over de cliënt, die als gevolg van de zakelijke relatie verkregen zijn, op te slaan en voor zakelijke doeleinden te gebruiken. Verder is LeRo gerechtigd de cliëntgegevens door te geven aan andere bedrijven, mits dit vereist is om de opgedragen order uit te voeren. De betreffende gegevens zijn onderhevig aan de Spaanse Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden dienovereenkomstig vertrouwelijk behandeld.

 

1.10 VEILIGHEIDSAANDUIDING

 

Volgens de Spaanse Verkeerswet worden mobiliteitshulpmiddelen, met name rolstoelen, elektro-rolstoelen en elektrische mobiele voertuigen (scootmobielen) als voetgangers beschouwd.

 

Dienovereenkomstig moet de gebruiker zich als een voetganger gedragen, d.w.z. de snelheid aanpassen en rekening te houden met andere verkeersdeelnemers.

 

Het gebruik van de rijbaan voor motorvoertuigen is uitsluitend daar toegestaan, waar geen ofwel geen  passende  trottoirs aanwezig zijn (bijv. secundaire wegen, nauwe steegjes in oude stadscentra).

  

 

l.11 SALVATORISCHE CLAUSULE/SLOTBEPALING

 

Indien afzonderlijke voorwaarden van dit contract onwerkbaar zijn of worden, dan blijft daardoor de geldigheid van de overige inhoud van dit contract onaangeroerd. De contractpartners zullen samen als partners werken aan een regeling, die de onwerkzame voorwaarden zo dicht mogelijk benaderen.

 

DEEL II. 

 

DEEL ll. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP AAN DE CLIENT.

 

ll.1. INHOUD VAN DE SERVICE

 

ll.1.1De gegevens, afbeeldingen en tekeningen in de prospectussen, reclameteksten of andere verkoopdocumenten betreffende het te verkopen object zijn slechts bij benadering juist en dus niet bindend. Ze gelden alleen dan als waarborg voor staat of duurzaamheid, als dit als zodanig uitdrukkelijk door LeRo schriftelijk bevestigd is.

 

II.1.2 Technische en constructieve standaardwijzigingen van de producten blijven voorbehouden, tenzij zij de cliënt onredelijk beïnvloeden en zij de gebruiksmogelijkheid van het gekochte object aantasten.

 

 

II.2. LEVERTIJD EN VERTRAGING VAN LEVERING

 

11.2.1  Leveringstermijnen zijn uitsluitend geldig, indien dit door ons expliciet bevestigd is. Lero is niet verantwoordelijk voor overschrijding van de leveringstermijn, die veroorzaakt zijn door wijzigingen en correcties door de opdrachtgever en tevens door vertragingen die aan hem te wijten zijn.  Bovendien moeten, gezien de geografische ligging en de speciale douanebepalingen van de Canarische Eilanden de levertermijnen altijd als niet bindend worden beschouwd.

 

11.2.2  Indien leveringsvertraagd door onze schuld ontstaan is, dient ons eerst een redelijke extra tijd toevertrouwd te worden. Nadat de extra tijd zonder resultaat is verstreken, kan de opdrachtgever zich terugtrekken uit het contract.

 

11.2.3  Voor zover wij door onze leveranciers niet juist of op tijd geleverd krijgen en wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn, verschuift de prestatietermijn met een overeenkomstige termijn. Naar keuze kunnen wij in dit geval aangaande de niet geleverde zaken ook het contract als beëindigd verklaren.

 

11.2.4  In het geval van vertraging van de levering kan de cliënt na het zonder resultaat verstrijken van een passende termijn terugtreden uit het contract; in het geval van de onmogelijkheid om dienstverlening van onze kant te realiseren, heeft de cliënt het recht hiertoe ook zonder termijnstelling.

11.2.5  Als een vaste transactie is overeengekomen, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

II.3 OVERDRACHT VAN RISICO, AANVAARDING VAN DE PRODUCTEN EN DEELLEVERINGEN

 

II.3.1 Geleverde objecten dienen, als ze slechts onbelangrijke gebreken vertonen, door de cliënt zonder afbreuk van zijn rechten uit II.6 geaccepteerd te worden. Deelleveringen zijn toegestaan, mits zij voor de cliënt redelijk zijn.

  

II.3.2 Indien gewenst verzekert LeRo producten voor rekening van de cliënt tegen beschadiging tijdens het transport. De transportverzekering vervalt in ieder geval bij ontvangst door de cliënt of op het door hem genoemde afleveringsadres.

11.4 PRIJZEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

11.4.1  De prijslijst, die op het moment dat geleverd wordt, geldig is, wijst uit of het een netto of bruto prijs betreft. In geval van individuele aanbiedingen wordt de nettoprijs, de omzetbelasting (I.G.I.C. = Canarian Indirect Tax charge ) en tevens de brutoprijs genoemd.

 

11.4.2  De aankoopprijs plus I.G.I.C. moet zonder aftrek voldaan worden.

 

11.4.3  Indien er op de dag van levering, die vier maanden na het sluiten van de overeenkomst ligt, wijzigingen van prijsbasis (bijv. prijsverhogingen voor grondstoffen, loonsverhogingen) optreden, dan behouden wij ons het recht voor een dienovereenkomstige prijsaanpassing door te voeren na onze cliënt geïnformeerd te hebben.

1

1.4.4 Bij iedere aanbesteding van een opdracht kan LeRo een aanbetaling van 50 % verlangen. In het bijzonder bij speciaal voor de cliënt bedoelde artikelen

(met aanpassingen etc.), kan de aanbetaling tot 100% bedragen.

 

11.5  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Tot aan de volledige betaling van de producten blijven zij ons eigendom. Het eigendomsvoorbehoud omvat ook vervangende of inruilonderdelen zoals bijv.  motoren,  accu‘s, controle units etc., zelfs als ze ingebouwd zijn, omdat zij daardoor geen wezenlijke onderdelen in de zin van de Codigo Civil Espana worden.

 

11.6  GEBREKKIGHEID VAN ZAKEN EN VRIJWARING

 

Voor gebreken aan de levering zijn wij als volgt aansprakelijk. Indien de cliënt een handelaar is uitsluitend in geval van correcte naleving van de inspectie- en meldingsverplichtingen uit de Codigo de comercio (de melding dient daarbij onder opgave van zowel serie- als factuurnummer te geschieden).

 

11.6.1  Indien een gebrek aan de koopwaar optreedt, zijn wij naar onze discretie gerechtigd tot verhelpen van het probleem of tot levering van een object zonder gebreken. Vooronderstelling voor dit laatste is dat het om een onherstelbaar gebrek gaat.

 

11.6.2  Als de in paragraaf 1 genoemde latere levering onmogelijk is of mislukt, dan heeft de cliënt de keuze ofwel de aankoopprijs overeenkomstig te verlagen of de overeenkomst volgens de wettelijke voorschriften uit de overeenkomst te verbreken. Indien er een gebrek binnen de wettelijke waarborgingsplicht optreedt en een oplossing mislukt of niet mogelijk is en als de cliënt daarom de overeenkomst wil verbreken, dan kan voor de gebruiksduur, die niet door het gebrek getroffen is een redelijk bedrag afgetrokken worden.

Basis hiervoor is de verwachte ‘levensduur‘ bij normaal gebruik van het apparaat in verhouding met de daadwerkelijke gebruikstijd. Voor de ‘levensduur‘ geldende volgende richtlijnen: elektrische apparaten - 2 jaar, alle andere apparaten - 2 jaar, accu’s - 3 maanden.

 

 

Verdere aanspraken van de cliënt om welke wettelijke reden ook zijn in overeenstemming met artikel 3 deel I uitgesloten of beperkt.

 

11.6.3 Er wordt geen aansprakelijkheid voor schade op de volgende gronden genomen: onjuist of ondeskundig gebruik, foutieve montage door de cliënt of derde, natuurlijke achteruitgang en overige slijtage, verkeerde of onachtzame behandeling, buitensporige belasting, ongeoorloofde bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, vervangende materialen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden (tenzij wij verantwoordelijk zijn), ondeskundig en zonder onze toestemming vooraf, aangebrachte wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden door de cliënt of derden. Dit geldt in het bijzonder voor accu’s (batterijen) omdat deze aan vermogen verliezen, als ze niet in overeenstemming met handleiding volledig ontladen en opnieuw opgeladen worden; daardoor kan onherstelbare schade aan de accu’s ontstaan. De aansprakelijkheid is verder uitgesloten voor gebreken, die te herleiden zijn op het feit dat de cliënt de voorwaarden voor de ingebruikname van de fabrikant niet nagekomen is of tijdens het gebruik niet gehandhaafd heeft en dat de aanwijzingen voor bediening of onderhoud nageleefd worden of ook wel dat de cliënt wijzigingen aan het geleverde object heeft aangebracht of onderdelen vervangen, die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant.

 

11.6.4 Vorderingen vanwege gebreken verjaren in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 

DEEL IIl. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE HUUROVEREENKOMSTEN MET DE CLIENT  Llll.1CONTRACTUELE RELATIE

 

Contractuele partner is de ondertekenaar van het huurcontract. Meerdere cliënten als huurder zijn hoofdelijk aansprakelijk. Mondelinge afspraken hebben geen geldigheid, uitgezonderd de telefonische verlenging van de huurperiode door de huurder.

 

 

III.2 HUURPRIJS, HUURPERIODE EN WIJZE VAN BETALING

 

111.2.1 De huurprijs is gebaseerd op de actuele prijslijst.

 

111.2.2 De te berekenen huurperiode begint op de dag van aanvaarding / levering en eindigt, ook bij voortijdig inleveren / acceptatie, met het overeengekomen einde van de huurperiode. Bij het niet aanvaarden van het gehuurde object door de cliënt of de voortijdige teruggave heeft LeRo recht op de overeengekomen huurprijs. Bij overschrijding van de afgesproken inleverdatum moet tot het huurobject daadwerkelijk ingeleverd is, extra de contractueel overeengekomen huurprijs voor de bijkomende periode betaald worden.  Verdere eisen tot schadevergoeding van LeRo blijven hierdoor onaangetast.

 

111.2.3 Tenzij contractueel anders overeengekomen is, dient bij aanvaarding / levering de contractueel overeengekomen waarborgsom betaald te worden. Het bedrag van de waarborg wordt de cliënt bij inlevering terugbetaald met aftrek van eventuele toe te rekenen kosten voor een overschrijding van de huurperiode of eventuele schade aan het huurobject. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de geldende actuele prijslijst.

 

 

 

 

111.3 PLICHT VAN DE HUURDER

 

111.3.1 Zorgplicht /reinigen en opladen van de accu. De huurder moet zorgvuldig omgaan met het huurobject. Hij moet de technische voorschriften en gebruiksaanwijzingen opvolgen, in het bijzonder wat betreft de laadtoestand van de accu. Het huurobject wordt aan de huurder gereinigd en met een volle accu geleverd. De huurder dient het object in dezelfde staat in te leveren.

 

111.3.2 Volgens de Spaanse Verkeerswet worden mobiliteitshulpmiddelen, vooral rolstoelen, elektro-rolstoelen en elektrische mobiele voertuigen (scootmobielen) als voetgangers beschouwd.

 

Dienovereenkomstig moet de gebruiker zich als een voetganger gedragen, d.w.z. de snelheid aanpassen en rekening te houden met andere verkeersdeelnemers.

Het gebruik van de rijbaan voor motorvoertuigen is uitsluitend daar toegestaan, waar geen ofwel geen passende trottoirs aanwezig zijn (bijv. secundaire wegen, nauwe steegjes in oude stadscentra).

 

111.3.3 Gerechtigd tot gebruik zij, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen uitsluitende de huurder en genoteerde personen en hun familie, mits zij voldoen aan de minimum eisen. Kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding van een ouder / voogd. Kinderen boven de 12 jaar met toestemming van een ouder / voogd.  Als het huurobject wordt overgelaten aan derde is de huurder in ieder geval aansprakelijk voor de naleving van de voorwaarden van het contract door deze derde en voor het gedrag van derde alsook voor zijn eigen handelen.

111.3.4 Bij schade is de huurder verplicht LeRo onverwijld van de schade op de hoogte te brengen.  Er moet een protocol met naam en telefoonnummer van de betrokkenen en tevens een toedracht van de schade opgesteld worden.  Indien persoonlijk letsel is opgetreden, dan dient de politie ingeschakeld te worden.  Het verbaal van het ongeluk van de politie ofwel de bevestiging van afwijzing van de politie van de opname van het ongeval door de politie moet overlegd worden.

 

111.3.5 - 111.3.8 Het rijden met het huurobject onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan.

 

111.4 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

 

III.4.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, waar hij verantwoordelijk voor is en die ontstaat tijdens de huurperiode aan de gehuurde mobiliteitshulpmiddelen en de uitrusting daarvan. Bij schade is hij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, dus in het bijzonder voor:

a)  de nodige reparatiekosten, waarvan de hoogte ook door een deskundigenadvies kan worden bepaald. 

b) bij total loss of diefstal moet de volle aankoopprijs plus BTW betaald worden

c) bergings- en repatriëringkosten

d)  vergoedingen voor deskundigen

e) waardevermindering (technische & mercantiel)

f) voor de verhuurder ontstane verliesschade voor de periode van de reparatie,    bij total loss voor de nodige vervangingsperiode

g) alle nevenkosten om de schade te herstellen

h)eventuele schade door terugzetting in de schadevrije jaren in verzekeringen door de verhuurder

 

111.4.2   Er bestaat in principe geen aansprakelijkheidsplicht en/of cascoverzekering voor het gehuurde mobiliteitshulpmiddel door de verhuurder. De huurder moet controleren of en in welke mate het mobiliteitshulpmiddel onder de aansprakelijkheid van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de huurder of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ondernemingen valt. Het rijden gebeurt op eigen risico, de verhuurder neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich.

 

111.4.3 In geval dat een geleverd huurobject niet voldoet aan hetgeen gereserveerd is of defect blijkt te zijn en op grond daarvan niet gebruikt kan worden, dan is de huurder verplicht LeRo onmiddellijk van dit feit op de hoogte te stellen.

 

 

111.5 PLICHT VAN DE VERHUURDER

 

111.5.1 Indien voor of tijdens de huurperiode buiten schuld van de huurder een reparatie nodig is, dan probeert de verhuurder een vervangend object te verstrekken. Als geen vervangend object geleverd kan worden en/of geen reparatie mogelijk is, dan is de verhuurder verplicht van de huurprijs af te zien voor de tijd dat het object niet gebruikt kon worden of dit te vergoeden. Een extra vordering van de huurder voor de tijd dat het voertuig niet gebruikt kon worden is uitgesloten.

 

111.5.2 De verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor een schade van de huurder volgens I.3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

111.5.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor waardevolle zaken of objecten, die bij de inlevering van het huurobject achtergelaten zijn.

 

 

111.6 AANVAARDING EN INLEVERING VAN HET HUURARTIKEL

 

111.6.1 Ingeval van huurrelaties die door een reservering door derden (agentschappen, reisbureaus, hotels etc.) in naam van de huurder tot stand komen, geldt dat het huurcontract en de erkenning van de AVV plaatsvindt, wanneer de huurder het huurobject accepteert, gebruikt of het huurobject in zijn woonruimte duldt en niet binnen 24 uur bij LeRo weerspreekt.

 

111.6.2 Het huurobject moet op de in het huurcontract vastgestelde datum volledig (incl.  oplaadapparaat, voetsteunen, plaid etc.) aan de verhuurder worden ingeleverd.  Het huurcontract eindigt uitsluitend bij volledige inlevering van alle onderdelen.  Een verlenging van de huurperiode dient minstens 24 uur voor de afloop van de huurperiode telefonisch of schriftelijk te worden gedaan. In wederzijds overleg kan dit ook op korte termijn gebeuren.

 

111.6.3 De verhuurder kan het huurcontract voortijdig of zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen, in geval vanwege gerechtvaardigd belang de voortzetting onredelijk is; voornamelijk bij bekend worden van valse persoonsgegevens, bijv. fysieke en/of geestelijke beperkingen, die een groter risico van de huurder of derde laat verwachten, twijfelachtige kredietwaardigheid, zwaarwegende onbetrouwbaarheid en schending van de contractuele verplichtingen.  Daarnaast blijven de aanspraken op schadevergoeding van de verhuurder onberoerd.

 

 

 

 

III.7 ACCEPTATIE VAN RESERVERINGEN EN AFLEVERING

 

III.7.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor, de aflevering, ondanks bevestiging van de reservering te weigeren indien dit onredelijk lijkt.

 

Voorbeeld 1: Een ziekenhuisbed moet op de bovenste etage van een gebouw/hotel afgeleverd worden, zonder dat hier een geschikte en voldoende vrachtlift aanwezig is of de huisbeheerder / het hotelmanagement het gebruik van de personenlift verbiedt, resp. deze lift niet de vereiste grote heeft.

 

Voorbeeld 2: De geografische, architectonische of meteorologische vooronderstellingen laten een specifiek gebruik van het apparaat niet toe ofwel er bestaat een grote waarschijnlijkheid op beschadiging van het apparaat of een risico van de huurder of derde.

 

DEEL IV. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE REPARATIE, INSPECTIE; REVISIE EN OVERIGE REPARATIESERVICE VOOR MOBILITEITSHULPMIDDELEN EN ANDERE TECHNISCHE HULPMIDDELEN.

 

IV.1 ONDERWERP VAN CONTRACT

 

De cliënt draagt reparatie/ inspectie/revisie of overige dienstverlening en reparatieservice voor mobiliteitshulpmiddelen en technische hulpmiddelen aan LeRo over.

 

IV.2 TOT STAND KOMEN VAN HET CONTRACT

 

Het verstrekken van de opdracht door de cliënt vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een reparatieopdracht. In geval van uitzondering kan dit ook door mondelinge opdracht (telefoon). In de reparatieopdracht worden identificatie van het te repareren object en tevens de verlangde werkzaamheden vastgelegd. LeRo maakt voor de cliënt een fotokopie van de reparatieopdracht, die de ontvangst van het te repareren object bevestigt. De cliënt kan ook een derde persoon, die als vertegenwoordiging gemachtigd is, belasten met de afgifte van het te repareren object.

 

IV.3 PANDRECHT VOOR ONDERNEMINGEN

 

In aanvulling op het wettelijke pandrecht voor ondernemingen heeft LeRo vanwege zijn aanspraak uit het contract recht op een contractueel pandrecht op grond van het contract in diens bezit geraakte te repareren object. Het contractuele pandrecht kan tevens vanwege aanspraken uit eerder uitgevoerde werkzaamheden en alle overige prestaties geldend gemaakt worden, mits deze in samenhang staat met het onderwerp van opdracht. Voor overige aanspraken uit de verkoopovereenkomst geldt het contractuele pandrecht uitsluitend, voor zover deze onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

 

 

 

 

 

IV.4 AANVAARDING

 

De cliënt is tot aanname van het gerepareerde object verplicht, zodra LeRo hem informeert dat de reparatie klaar is. De aanvaarding dient in het bedrijf van LeRo plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen. De cliënt komt in verzuim van de aanvaarding als hij het gerepareerde object ofwel niet op de overeengekomen datum van aanvaarding of niet op verzoek van LeRo onmiddellijk aanvaardt. In geval van verzuim door de cliënt van de aanvaarding is LeRo uitsluitend verantwoordelijk voor schade aan apparaten en zaken bij opzet of grove nalatigheid. Als het gerepareerde object niet binnen 10 dagen na het gereedkomen door de cliënt is aanvaardt, heft LeRo een opslagvergoeding van 5,00 Euro per kalenderdag.

 

IV.5 AFLEVERING

 

Indien is overeengekomen, dat het gerepareerde object op een door de cliënt te bepalen plaats afgeleverd moet worden, dan is LeRo gerechtigd kosten in rekening te brengen. Als de cliënt ondanks overeenkomst van de termijn de aanvaarding weigert of niet op de afspraak komt, dan is hij aan LeRo verplicht de kosten die ontstaan zijn door de vruchteloze rit en tevens extra ritten te vergoeden.

 

IV.6 GEBREKEN AAN ZAKEN

 

LeRo is aansprakelijk voor gebreken voor de periode van de wettelijke termijn na aflevering van het onderwerp van contract aan de cliënt.

 

1.3 AANSPRAKELIJKHEID 

 

Vorderingen tot schadevergoeding tegen LeRo zijn uitgesloten, tenzij zij berusten op opzettelijk of grof nalatig gedrag van LeRo zelf of zijn agenten. Dit geldt niet voor door nalatigheid veroorzaakte fysiek letsel of productaansprakelijkheid. De verjaringstermijn voor het vorderen van een schadevergoeding bedraagt een jaar en begint op te tijdstip, waarop de gebeurtenis die verplichting tot schadevergoeding voortvloeit plaats heeft gevonden. Als de wettelijke verjaringstermijnen in afzonderlijke gevallen voor LeRo tot een kortere verjaring leiden, dan gelden deze termijnen. Voor alle overige aanspraken op schadevergoeding gelden de wettelijke bepalingen van het Spaanse Burgerlijk Wetboek (Codigo Civil). De hoogte van de aansprakelijkheid van LeRo is beperkt tot die bij vergelijkbare zaken van deze aard van typische schade, die bij afsluiting van contract of ten laatste bij het begaan van de wanprestatie te voorzien waren. De aansprakelijkheid voor vervolgschade door LeRo voor vervolgschade door gebreken is op wettelijke basis door de positieve schending van het contract uitgesloten, wanneer en indien de aansprakelijkheid hiervoor niet uit een schending van de essentiële verplichtingen voor de uitoefening van het doel van het contract resulteren.

 

 

 

 

Deel V. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ZORGDIENSTEN 

 

V.I SERVICEDIENSTEN

De cliënt ontvangt van LeRo zorgdiensten, waarvan de omvang, afhandeling en de inhoud met de cliënt c.q. opdrachtgever besproken wordt en in een gemeenschappelijk zorgplan in detail vastgelegd wordt. Dit kan echter zo nodig aan de eisen aangepast worden. Deze diensten en alle voor de zorg relevante informatie wordt gedocumenteerd. (Eigendom van de zorgdienst mag in principe uitsluitend door LeRo en de behandelende artsen bewerkt worden. Dit moet na beëindiging van de opdracht aan de zorgdienst teruggeven worden.) De zorgdocumentatie wordt op iedere dag dat de service verleend wordt door de betreffende zorgkracht als uitgevoerd afgetekend. Deze servicedocumentatie wordt door de ontvanger van de service of zijn wettelijke vertegenwoordiger wekelijks op de servicebewijsstukken van LeRo door zijn handtekening bevestigd.Alle servicediensten worden door LeRo als particuliere zorgverlening uitgevoerd.

 

V.II SERVICEVERLENING

Bij de opstelling van het rooster wordt met de tijd waarop de zorg wordt ingezet bij de cliënt of opdrachtgever rekening gehouden. De zorgdienst behoudt zich echter het recht voor, de volgorde in tijd van huisbezoeken naar acute medische urgentie alsook vanuit economisch oogpunt te bepalen. Meestal wordt de cliënt telefonisch op de hoogte gesteld wanneer de ingedeelde zorgkracht meer dan 30 minuten te laat komt. Voor vertragingen in de tijd, als gevolg van overmacht, bijv. ziekte van medewerkers, onvoorziene gebeurtenissen, noodgevallen, verkeerssituaties, weersomstandigheden etc., kan de zorgverlener niet instaan en geen verantwoordelijkheid voor nemen. Toch verplicht de dienst zich onmiddellijk voor een oplossing te zorgen. Indien de cliënt niet zelf de deur kan openen, stelt hij de zorgverlener een huisdeur en woningsleutel ter beschikking. Voor noodgevallen of redelijk vermoeden van een noodgeval van de cliënt in zijn woning is de zorgkracht onder bepaalde omstandigheden gedwongen de hulp van ambulance en brandweer in te roepen, die de woning dan mogelijk met openbreken, als er geen andere mogelijkheid is. Alle eventueel ontstane kosten (vervanging van het slot etc.) zijn uitsluitend voor rekening van de cliënt zelf. De cliënt c.q. opdrachtgever verplicht zich de meerkosten die voor de zorgverlener ontstaan door wachttijden, die door hem of door hem gemachtigde derden alsook die door bij bezoeken, die voor zijn zorg noodzakelijk zijn aan een artsenpraktijk o.a. veroorzaakt worden, voor zijn rekening te nemen. Deze kosten worden in zijn geheel volgens de prijslijst in de dan geldende versie berekend.

 

 

 

V.III OVERNAME VAN DE KOSTEN EN DE FACTURERING

 

Cliënt c.q. opdrachtgever / medeopdrachtgever zijn hoofdelijke schuldenaren voor alle verplichtingen en door de zorgverlener in rekening gebrachte kosten, die uit een directe of indirecte opdracht voortvloeien, zelfs als de opdracht mondeling verstrekt is. Factuuradres is de client of zijn wettelijke vertegenwoordiger resp. verzorger. De cliënt / opdrachtgever is op de hoogte dat hij voor de volledige kosten van de zorgverlening betalen moet.

 

 

 

 

V.IV BETALINGSVOORWAARDEN

 

Op grond van het feit, dat de meeste cliënten toeristen buiten het Spaanse rechtsgebied zijn, verlangt LeRo een borgsom ter hoogte van het te verwachten af te rekenen bedrag voor de uit te voeren zorgverlening. De borgsom kan te allen tijde worden aangepast. Een weigering van de cliënt de vereiste borgsom te voldoen, geeft LeRo het recht de service te weigeren c.q. stop te zetten.

 

In uitzonderlijke gevallen kan LeRo een betaling door derden (ziektekostenverzekering, andere zorgverleners etc.) accepteren, mits er een onherroepelijke, schriftelijke overname door derde voor handen is. Deze overname dient de volgende gegevens te bevatten: volledige naam van de derde partij ofwel de zorgdrager, die de kosten overneemt volledig adres van de derde partij ofwel de zorgdrager beschrijving van de diensten, die door de overname van de kosten gedekt worden. tijdsbestek van de overname van de kosten bedrag van de overgenomen kosten

 

V.V 1.3 AANSPRAKELIJKHEID 

 

De aansprakelijkheid van zorgdienst is beperkt tot aansprakelijkheid voor schade, die op grove nalatige contractschending door de zorgdienst berust of voortvloeit uit opzettelijke of grove nalatige contractschending van een wettelijke vertegenwoordiger of een uitvoerende agent van de zorgdienst. Dit voor zover het niet om schending van onvervreemdbare kardinale plichten gaat. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de zorgdienst echter beperkt tot de maximale aansprakelijkheidslimiet van de wettelijke regeling in Spanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.VI VERBOD OP RONSELEN

 

Medewerkers van deze zorgdienst is het absoluut verboden naast de overeengekomen diensten andere werkzaamheden voor de cliënt uit te voeren resp. in rekening te brengen.  De cliënt en de opdrachtgever verplichten zich voor de periode van de overeenkomst en tevens de 12 daaropvolgende maanden geen medewerkers van de zorgdienst zonder toestemming van de zorgdienst betaald of onbetaald voor zorgverlening in dienst te nemen. Cliënt en opdrachtgever verplichten zich, de schade die in geval van inbreuk hierop ontstaat voor de zorgdienst te vergoeden. De zorgdienst is in een dergelijk geval gerechtigd, zonder verdere bewijsvoering schadevergoeding ter hoogte van een maandelijkse vergoeding van de in doorsnee tijdens de looptijd van het contract totale gederfde kosten te verlangen. Het blijft de zorgdienst voorbehouden een daadwerkelijk hogere schade te vorderen; cliënt en opdrachtgever blijft het voorbehouden een lagere schade aan te tonen.

 

V.VII STORNERING

 

Bij stationaire opname van de cliënt in een kliniek voor de tijd van zijn oponthoud of bij vakantie van de cliënt voor de periode van zijn vakantie rusten ook de wederzijdse verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

 

 

 

 

Als de cliënt op andere gronden de overeengekomen diensten niet / niet op de overeengekomen tijd in aanspraak neemt, dan moet hij dit minstens 24 uur voor de termijn van de geplande aanvang van de zorg te laten weten. Komt deze mededeling niet of te laat, dan wordt de inzet op basis van de overeengekomen termijn in rekening gebracht.

 

V.VIII GEGEVENSBESCHERMING EN ZWIJGPLICHT

 

De cliënt c.q. opdrachtgever verklaart zich door ondertekening akkoord dat de zorgdienst alle benodigde cliëntgegevens, algemene contract-, factuur- en servicegegevens, voor zover deze de correcte uitvoering van de zorgdiensten dienen, opslaat (bijv. computer / cliëntendossiers) en de voor de facturering benodigde gegevens aan de betreffende kostendrager, huisarts / specialist doorgeeft. De zorgdienst verplicht zich over alle tijdens de uitvoering van het contract aan hem bekend geworden data en omstandigheden, betreffende de belangen van de cliënt en de opdrachtgever het stilzwijgen te bewaren. Tenzij deze bekend geworden zaken nodig zijn om aanvragen te beantwoorden van kostendrager en de noodzakelijke informatie van artsen voor ziekenhuizen, de „medische dienst van de ziektekostenverzekering" en familieleden vereist is.  In dit opzicht is ontslaat de cliënt de medewerker van de zorgdienst nu al van de geheimhouding.